Reviews  |  

Oslo Philharmonic

“Under Klaus Mäkeläs taktstokk fremsto Sibelius’ naturmystikk som mer eventyraktig enn jeg har hørt tidligere. Som dirigent og fortolker kombinerer Mäkelä en nesten (i beste forstand) barnlig naivitet i uttrykket med en uanstrengt autoritet på podiet man skulle tro krevde årevis med erfaring. Gjennom verkets fire satser viste Mäkelä en sjelden evne til få musikken til å fremstå som ren natur, som noe som oppstår og utvikler seg spontant og utvungent … Med en bemerkelsesverdig kontroll over klang, balanse og artikulasjon lot Mäkelä verket folde seg ut i én stor organisk bølge. Opplevelsen var nærmest som om musikken strømmet ut av orkesteret som en ustoppelig naturkraft, og at Mäkelä med milde og uanstrengte gester bare trengte å kanalisere kreftene i riktig retning.”

“Under Klaus Mäkelä’s baton, Sibelius’ mysticism of nature (in Symphony No. 6) appeared more adventurous than I have heard before. As a conductor and interpreter, Mäkelä combines an almost (in the best sense) childlike naivety in expression with an effortless authority on the podium one would think required years of experience. Through the work’s four movements, Mäkelä showed a rare ability to make music appear as pure nature, as something that arises and develops spontaneously and unforced … With a remarkable control over timbre, balance and articulation, Mäkelä let the work (Symphony No 7) unfold into one great organic wave. The experience was almost as if the music flowed out of the orchestra as an unstoppable force of nature, and that Mäkelä with gentle and effortless gestures only needed to channel the forces in the right direction.”

NRK, Eystein Sandvik

Programme:
Sibelius: Symphony No. 6
Sibelius Symphony No. 7